Statut

STATUT
Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej (ver. PDF)
 (tekst jednolity z 17.03.2003)

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
§ 2
Działalność Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polski.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kościan.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 4
Celem stowarzyszenia jest:
1. reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
2. kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie gospodarności obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,
3. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności kupieckiej,
4. współdziałanie w organizowaniu działalności kupieckiej i udzielanie w tym zakresie pomocy członkom,
5. współdziałanie z władzą samorządową i administracyjną rządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności kupieckiej innych inicjatyw gospodarczych oraz zaspokojenia potrzeb społeczeństwa,
6. propagowanie dobrych obyczajów kupieckich i stanie na straży ich przestrzegania w stosunkach między członkami Stowarzyszenia,
7. integrowanie środowiska kupieckiego,

§ 5
Cele i zadania Stowarzyszenia realizuje przez:
1. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i ochronę praw ich członków,
2. organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia doradztwa prawnego, ekonomicznego i technicznego oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym 
3. współpracę z organami władzy samorządowej i administracji rządowej W realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla członków Stowarzyszenia,
4. uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych członków do organów samorządowej władzy i administracji rządowej,
5. opracowywanie opinii- ekspertyz i zapytań zmierzających do ujednolicenia wykładni i interpretacji przepisów prawnych,
6. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo-handlowymi oraz towarzystwami o podobnym zakresie działania,
7. prowadzenie działalności gospodarczej,
8. organizowanie giełd, wystaw z udziałem członków,
9. ogłaszanie zbioru, zasad i zwyczajów kupieckich,
10. inicjowanie i organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz Stowarzyszenia oraz różnych form współzawodnictwa,
11. organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich różnych specjalności.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.
Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych 1 Członkiem zwyczajnym może być każdy opłacający podatki z' tytułu prowadzonej działalności handlowej przyjęty przez 'Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd zwykłą większością głosów o czym: powiadamia kandydata nie później niż 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie.

§ 7.
1. Członkowie zwyczajni zostają skreśleni z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach następujących:
a / na własne żądanie zgłoszone na piśmie,
b / w razie niezapłacenia składek za okres 3 m-cy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania,
2. Członek skreślony z listy z powodu niezapłacenia składek może ponownie ubiegać się o członkostwo na ogólnych zasadach po uregulowaniu zaległych składek,
3. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia na wniosek jednego z członków w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, bądź w razie popełnienia czynu nie licującego z godnością członka.
O wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków po wysłuchaniu sprawozdania Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zgromadzenia stanowiąca o wykluczeniu członka jest ostateczna.

§ 8
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
I. uczestnictwa w Zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3. korzystania z doradztwa prawnego, ekonomicznego i technicznego niezbędnego dla prowadzenia działalności gospodarczej,
4. pomocy w organizowaniu giełd, wystaw,
5. korzystania z kontaktów Stowarzyszenia z izbami przemysłowymi oraz innymi towarzystwami o podobnym zakresie działania,
6. korzystania z realizacji innych celów Stowarzyszenia,
7. członkowie honorowi mają prawo do zwolnienia z zapłacenia składek członkowskich
1. Członkowie są obowiązani przestrzegać postanowień Statutu,, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia i przyczyniać się do realizacji jego celów.
2. Członkowie są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 10
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków oraz społecznej pracy jej działaczy. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym jego członków.

§ 11
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

§ 12
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a / uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b / rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c / wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d / uchwalanie ordynacji wyborczej,
e / uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f / uchwalanie wytycznych do preliminarza budżetowego i finansowania Stowarzyszenia na okres kadencji władz,
g / uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h/ podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu,
i / podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
j / rozpatrywanie odwołań od orzeczeń. Sądu Koleżeńskiego,
k / podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia,
l / podejmowanie uchwał w sprawie nadawania, pozbawiania godności członka honorowego.

§ 13
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
2. O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia członków na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z udostępnieniem do wglądu porządku obrad i sprawozdania władz Stowarzyszenia.
3. W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków, następny termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się po 1/2 godzinie, po terminie pierwotnym przeznaczonym • do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków z wyjątkiem uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu.

§ 14
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia, dla którego Statut zastrzega sobie głosowanie tajne.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 15
1. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek 2/3 ogólnej liczby członków lub Komisji Rewizyjnej w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym tematem jego będą wyłącznie sprawy określone w tym wniosku.

§ 16
1. Zarząd może składać: się z 7 członków, w tym .Prezes wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa, a następnie Zarządu.
3. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu o połowę, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, celem dokonania wyborów uzupełniających skład Zarządu.
4. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 17
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3. uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
4. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
S. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6. regulaminów wewnętrznych,
7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
8. podejmowanie uchwał w sprawach działalności szkoleniowej,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania w poczet członków i skreślania z listy członków.

§ 18
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały podejmowane są większością głosów.

§ 19
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W przypadku ustania członkostwa Komisji Rewizyjnej, w skład Komisji powołuje się członków, którzy w wyborach uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej jeden raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu, jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz kontroli bieżącej ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a W uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwały Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 22
1. Sąd Koleżeński zwołuje sesję w celu rozstrzygnięcia sporów między członkami wynikłego w obrębie Stowarzyszenia, a także dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów w obecności przewodniczącego Sądu.
3. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary :
a / naganę,
b / zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku,
c / wykluczenie ze Stowarzyszenia.
4. Orzeczenia kar określonych pkt. 3a i b są ostateczne.
5. Orzeczenie o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.


Rozdział V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią - ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składa ją się:
a / wpisowe oraz składki członków,
b / subwencje, darowizny i zapisy,
c / wpływy z działalności gospodarczej.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
4. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność na podstawie preliminarza przychodów
i rozchodów.
Wszystkie przychody i rozchody winny być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu stowarzyszenia i przesłanie wszystkim członkom zwyczajnym na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Wszelkie dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczone będą wyłącznie na jego cele statutowe.

§ 24
Czynności prawnych / oświadczeń woli / w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarządu i dwóch członków Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu — trzech członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 25
Zmiana statutu Stowarzyszenia może być dokonana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 26
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, organ podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz dokonuje w tym celu wyboru Komisji Likwidacyjnej.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

1. Zarząd powinien na żądanie udostępnić każdemu członkowi odpis niniejszego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie.
2. Statut niniejszy uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli w dniu 27.05.1997r.

 

realizacja:Studio Fabryka